Trädgårdsjord E

Trädgårdsjord E är en rotogräsfri och lucker växtjord. Den passar till planteringar av perenner, buskar och träd i normala växtförhållanden. Den kan även användas till gräsmattor i hemträdgårdar där slitaget från tunga skötselmaskiner inte ställer lika stora krav på bärigheten.

Leran och det organiska materialet ser till att fukten och näringsämnena hålls i växtbädden medan sanden ger jorden en god och stabil struktur samt bra genomsläpplighet.

Trädgårdsjord E kallas ibland för ”Enköpingsjorden”. Det är där den har sitt ursprung då de berömda perennaplanteringarna i parkerna i Enköping grundades.

 • Rotogräsfri växtjord för att minimera skötselbehovet
 • Stabil struktur för plantering av perenner, buskar och träd
 • Finns med olika gödslingsallternativ
 • Art.nr 0715 Trädgårdsjord E, ogödslad

  Bulk

 • Art nr 071588 Trädgårdsjord E, ogödslad

  Storsäck (ca 850 l/säck)

 • Art.nr 0716 Trädgårdsjord E, mineralgödslad

  Bulk

 • Art nr 071688 Trädgårdsjord E, mineralgödslad

  Storsäck (ca 850 l/säck)

 • Art.nr 0717 Trädgårdsjord E, naturgödslad

  Bulk

 • Art nr 071788 Trädgårdsjord E, naturgödslad

  Storsäck (ca 850 l/säck)

 • Sand i olika fraktioner, torv, rotogräsfri lera, kalk, (NPK 11-5-18 i 0716), (Biofer i 0717). Kan innehålla naturkross/bergkross.

  Varudeklaration:

  Varutyp:                                                     Jordblandning
  Siktning:                                                    20 mm
  Mullhalt:                                                     7-9 vikt %
  Lerhalt:                                                       5-15 %
  pH                                                              5,5-7,5
  Ledningstal:                                               2-4 (<2 i 0715)
  Volymvikt                                                   ca 1200 kg/m3

 • När jorden kommer bör den tippas på ren hårdgjord yta så att den inte kan förorenas med växtdelar eller rötter från omgivningen.

  För plantering av perenner och buskar, används 30-40 cm lager av växtjord, förutsatt att marken under, sk. terassen, inte avviker allt för mycket från växtjorden. Om terassen är kompakterad eller består av lera alt. sprängsten så ska man bygga tjockare växtbäddar med Mineraljord under. För bästa resultat får marken under inte kompakteras med maskiner och botten på jordgropen bör vara uppluckrad. Vattnet ska kunna transporteras neråt i marken vid kraftiga regn och uppåt kapillärt vid torka. För trädgropar gäller att man tar hänsyn till den omgivande markens egenskaper och trädets storlek. Om träden är stora och tunga ska makadam användas i botten av trädgropen så trädet inte sjunker med tiden.

  Till plantering av sommarblommor och odling i krukor och pallkragar, rekommenderar vi mera mullrika jordar såsom U-jord, P-jord eller Rabattjord

  Tänk på att planteringsytorna bör vara lite högre än omgivande marken då jorden ofta sjunker en aning under de första åren. De allra flesta växterna ska planteras i samma djup som de har vuxit i tidigare.

  Kom ihåg att vattna väl efter plantering så att växterna får tillräckligt med fukt. Undvik onödig kompaktering av jorden. Packning av jorden minskar porositeten och försvårar växternas rotutveckling.

  Den ogödslade jorden skall grundgödslas innan användning. De gödslade varianterna är gödslade med en moderat startgiva och bör underhållsgödslas årligen. Gödslingstidpunkt, mängd och gödselmedel är beroende på bl.a. planteringstidpunkt och växtval.

  Läs mer om anläggning och skötsel av växtbäddar >

Which country site would you like to visit?