Växtbäddar - anläggning

Växtjord typ D

 • Rotogräsfri växtjord
 • Gödslad med snabbverkande mineralgödsel
 • Låg lerhalt och lätt att spola ner

Växtjord typ D, sk skelettjord är jorden som ska spolas ner i skelettet vid plantering av träd i urbana miljöer. Jorden är rotogräsfri och lättarbetad. Planteringsförfarandet är helt olik övriga typer av planteringar.

 • Art nr 0735 Växtjord typ D

  Bulk

 • Art nr 073588 Växtjord typ D

  Storsäck (ca 800 l/säck)

 • Art nr 073501 Växtjord typ D Bio

  Bulk

 • Art nr 07350188 Växtjord typ D Bio

  Storsäck (ca 800 l/säck)

Sand, torv, (kompost i Växtjord typ D Bio), lera, långtidsverkande naturgödsel, (kalk)

Varudeklaration:

Varutyp:                                                     Jordblandning
Siktning:                                                    20 mm
Mullhalt:                                                    3-5 vikt %
Lerhalt:                                                       <8 %
pH                                                              5,5-7,5
Ledningstal:                                               1,5-4
Volymvikt                                                   ca 1350 kg/m3

Användning och skötsel

När jorden levereras bör den tippas på ren hårdgjord yta så att den inte kan förorenas med växtdelar eller rötter från omgivningen.

Skelettbäddar anläggs i gatumiljöer där trädens rötter har mycket begränsade möjligheter att naturligt breda ut sig, samtidigt som ytan kanske måste byggas med ogenomsläppligt tätskikt. Skelettbäddar byggs med stenskärv, exempelvis 100-150 mm, som kompakteras och i hål utrymmen spolar man ner denna jord. Skelettbädd skapas runt den egentliga jordgropen.  Jordgropen, bevattningsbrunnar mm är sammankopplade i gemensam konstruktion.

Stockholms stads handbok för växtbäddar beskriver denna planteringsmodell med mera noggranna instruktioner och skisser.

Which country site would you like to visit?