Växtbäddar - anläggning

Växtjord typ D

Växtjord typ D, sk skelettjord är jorden som ska spolas ner i skelettet vid plantering av träd i urbana miljöer. Jorden är rotogräsfri och lättarbetad. Planteringsförfarandet är helt olik övriga typer av planteringar.

Sammansättning

Sand, torv, lera, NPK 11-5-18, (kalk)

Varudeklaration:

Varutyp:                                                     Jordblandning
Siktning:                                                    20 mm
Mullhalt:                                                     3-5 vikt %
Lerhalt:                                                       <7 %
pH                                                              5,5-7,5
Ledningstal:                                               1,5-4
Volymvikt                                                   ca 1250 kg/m3

Användning och skötsel

När jorden levereras bör den tippas på ren hårdgjord yta så att den inte kan förorenas med växtdelar eller rötter från omgivningen.

Skelettbäddar anläggs i gatumiljöer där trädens rötter har mycket begränsade möjligheter att naturligt breda ut sig, samtidigt som ytan kanske måste byggas med ogenomsläppligt tätskikt. Skelettbäddar byggs med stenskärv, exempelvis 100-150 mm, som kompakteras och i hål utrymmen spolar man ner denna jord. Skelettbädd skapas runt den egentliga jordgropen. Jordgropen, bevattningsbrunnar mm är sammankopplade i gemensam konstruktion.

Stockholms stads handbok för växtbäddar beskriver denna planteringsmodell med mera noggranna instruktioner och skisser.

Which country site would you like to visit?