Växtbäddar - anläggning

Trädgårdsjord E BIO

Trädgårdsjord E Bio är en rotogräsfri och lucker växtjord. Den passar till planteringar av perenner, buskar och träd i normala växtförhållanden. Den kan även användas till gräsmattor i hemträdgårdar där slitaget från tunga skötselmaskiner inte ställer lika stora krav på bärigheten.

Leran och det organiska materialet ser till att fukten och näringsämnena hålls i växtbädden medan sanden ger jorden en god och stabil struktur samt bra genomsläpplighet.

Sammansättning

Sand i olika fraktioner, torv, grönkompost, rotogräsfri lera, Biofer. Kan innehålla naturkross/bergkross.

Varudeklaration:

Varutyp:                                                     Jordblandning
Siktning:                                                    20 mm
Mullhalt:                                                    7-9 vikt %
Lerhalt:                                                      5-15 %
pH                                                             5,5-7,5
Ledningstal:                                               1,5-4
Volymvikt                                                   ca 1200 kg/m3

Användning och skötsel

När jorden kommer bör den tippas på ren hårdgjord yta så att den inte kan förorenas med växtdelar eller rötter från omgivningen.

För plantering av perenner och buskar, används 30-40 cm lager av växtjord, förutsatt att marken under, sk. terassen, inte avviker allt för mycket från växtjorden. Om terassen är kompakterad eller består av lera alt. sprängsten så ska man bygga tjockare växtbäddar med Mineraljord under. För bästa resultat får marken inte kompakteras med maskiner och botten på jordgropen bör vara uppluckrad. Vattnet ska kunna transporteras neråt i marken vid kraftiga regn och uppåt kapillärt vid torka. För trädgropar gäller att man tar hänsyn till omgivande markens egenskaper och trädets storlek. Om träden är stora och tunga ska makadam användas i botten av trädgropen så trädet inte sjunker med tiden.

Till plantering av sommarblommor och odling i krukor och pallkragar, rekommenderar vi mera mullrika jordar såsom U-jord, P-jord eller Rabattjord.

Tänk på att planteringsytorna bör vara lite högre än omgivande marken då jorden sjunker ofta en aning under de första åren. De allra flesta växterna ska planteras i samma djup som de har vuxit i tidigare.

Kom ihåg att vattna väl efter plantering så att växterna får tillräckligt med fukt. Undvik onödig kompaktering av jorden. Packning av jorden minskar porositeten och försvårar växternas rotutveckling.

Trädgårdsjord BIO innehåller kompost som bidrar till ett rikt mikroliv och innehåller en del näring. Näringen från komposten frigörs dock långsamt och därför är det viktigt att tilläggsgödsla näringskrävande växter redan från början och underhållsgödsla alla typer av planteringar för bästa resultat. Hasselfors Garden har både Naturgödsel och Mineralgödsel för trädgården. Följ alltid gödslingsanvisningarna på förpackningen.

Which country site would you like to visit?