Täckmaterial

Parkmulch

Parkmulch är organiskt material, en blandning av lövträflis och grovkrossad kompost.

Sammansättning

Lövträflis, grovkrossad kompost.

Varudeklaration

Varutyp:                                                     Täckmaterial
Siktning:                                                    0-50 mm
Volymvikt                                                   ca 600 kg/m3

Användning och skötsel

Parkmulch används som marktäckning på färdigplanterade planteringsytor. Den hjälper till att behålla markfunkten och bidrar till ökad mullhalt i jorden. Materialet förmultnar med tiden och behöver därmed fyllas på med jämna mellanrum.

Parkmulch innehåller en del växtnäringsämnen, men dessa är inte tillgängligt för växterna förren det förmultnat och markens mikroliv har omvandlat det organiska materialet till mull och frigjort näringsämnen under tiden.

Övrigt

Vi använder naturliga råvaror där små ojämnheter förekommer. Produkten kan innehålla små stenar och lite längre pinnar. Frö från fröogräs finns i luften och sprids med vinden under sommarhalvåret. Fröogräs är lätt att rensa bort och ska göras direkt så ogräsplantorna inte hinner blomma och börja fröa av sig.

Which country site would you like to visit?