Växtbäddar - anläggning

Frilandsjord BIO

  • 100% naturlig - innehåller grönkompost
  • Lättarbetad och lucker

En växtjord med hög mullhalt och lättarbetad struktur som passar till plantering av perenner och buskar samt till anläggning av köksträdgårdar för odling av potatis eller grönsaker. Med väl komposterad grönkompost som tillsats är denna variant av Frilandsjord ett bra alternativ med rikt mikroliv och bra näringsbalans. Självklart rotogräsfri! Näringsrik, gödslad med både grönkompost och naturgödsel. Mullhalt 10–15 vikt%.

  • Art nr

    072701 bulk

  • Vikt

    1000 kg/m3

Sammansättning

Välförmultnad grönkompost, torv i olika kvaliteter, sand, rotogräsfri lera, Biofer, kalk. Kan innehålla naturkross/bergkross.

Varudeklaration:

Varutyp:                                                     Mullrik växtjord
Siktning:                                                     20 mm
Mullhalt:                                                    10-15 vikt %
pH                                                              5,5-7,5
Ledningstal:                                               1,5-4
Volymvikt                                                   ca 1000 kg/m3

Användning och skötsel

När jorden kommer bör den tippas på ren hårdgjord yta så att den inte kan förorenas med växtdelar eller rötter från omgivningen.

För plantering av perenner och buskar, används 30-40 cm lager av växtjord, förutsatt att marken under, sk. terassen, inte avviker allt för mycket från växtjorden. I köksträdgården är 30-40 cm lagom jorddjup. För odling i pallkragar är åtgången ca 0,4 m³/st.

Frilandsjorden bör inte användas som grund till gräsmattor då den höga mullhalten gör ytan mjuk och det lätt skapas sättningar.

Tänk på att planteringsytorna bör vara lite högre än omgivande marken då jorden sjunker ofta en aning under de första åren. De allra flesta växterna ska planteras i samma djup som de har vuxit i tidigare. För bästa resultat får marken inte kompakteras med maskiner och botten på jordgropen bör vara uppluckrad.

Även om jorden är gödslad vid leveranstillfället så ska den underhållsgödslas årligen för att ge god skörd och bra tillväxt. Hasselfors Garden har många olika typer av gödsel för trädgården. Följ alltid gödslingsanvisningarna på förpackningen.

Which country site would you like to visit?