Citykross 2-6

En ej kompaktbar jord för anläggning av växtbäddar för träd, buskar och perenner i stadsmiljö. Citykross har ett grovt porsystem som ger goda möjligheter för rötterna att utvecklas väl. Jorden tillverkas av krossad sten och organiskt material och ser inte alls ut som vanlig anläggningsjord. Jorden ger en stabil yta som kan fördela trycket från fordon och gångtrafik utan att kompakteras. Biokol har många goda funktioner, det kan fungera som reningsfilter för dagvatten, lagring av växtnäring och ger en god grogrund för mykorrhiza. Citykross är gödslad och mullberikad med grönkompost.

 • Innehåller Biokol
 • Ej kompaktbar jord
 • Rotogräsfri
 • 0797 bulk

  vikt ca 1600 kg/m3

 • Makadam, Biokol, Kompost, biofer

  Varudeklaration:

  Varutyp:                                                    Växtsubstrat
  pH                                                              6-8
  Volymvikt                                                   ca 1600 kg/m3

 • Citykross är ett växtsubstrat, jordblandning, som inte förstörs av kompaktering. Skötselmaskiner, vanlig trafik, cyklister och fotgängare som belastar marken kompakterar den i stor omfattning, speciellt i urbana miljöer. Denna kompaktering påverkar marken så att porositeten minskar och rötterna får svårt att etablera sig. Det i sin tur leder till att växterna vantrivs. Citykross däremot har ett grovt porsystem, byggt med tillräckliga mängder solida råvaror. Den stabila porositeten gör det möjligt för rötterna att utvecklas och må bra trots trycket från ytan. Citykross ser inte ut som vanlig jord och är en blandning av krossad sten, kompost och biokol.

  Grönkomposten och naturgödselmedlet ger en långtidsverkande gödslingseffekt och biokolet hjälper till att fånga de lösta näringsämnena att stanna kvar i rotzonen och minskar risken för lekage. Biokolet har tack vare sin stora porositet en positiv verkan för mikrolivet i marken och är en bra grogrund för exempelvis mykorrhiza.

  Användning

  Citykross kan användas som växtbädd till träd, buskar och perenner på platser där ytan lätt kompakteras av belastning. Dimensioneringen beror på växtvalet, växtbäddsdjupet kan variera mellan 200 – 600 mm.

  Växtbäddar med Citykross kan även utformas så att de kan ta hand om dagvatten. Växter får starkt och stort rotsystem i Citykross men etableringsbevattningen bör skötas noggrant, med tillräckliga mängder vatten under torrperioder.

  Övrigt

  Citykross har flera klimatsmarta fördelar. Eftersom ytan inte kompakteras och blir tät kan växtbädden enkelt ta emot regnvatten. Vattnet renas från föroreningar, de större fastnar i ytan och de mindre fastläggs på biokolet. Det rena vattnet förs vidare ner i växtbädden. Biokol i jord är klimatpositivt. Det kol från luftens koldioxid som bundits i trädens ved blir genom biokolet en stabil kolsänka i jorden.

  Grönkomposten är viktig därför att den innehåller både växtnäring och mikroliv. Komposten är en del i kretsloppet att återföra växtnäring från stadens biomassa tillbaka till grönytorna.

  Vi använder naturliga råvaror där små ojämnheter förekommer. Produkten kan innehålla träpinnar från komposten samt smutsa ner kläder och redskap mera än en traditionell jordblandning. Frö från fröogräs finns i luften och sprids med vinden under sommarhalvåret. Fröogräs är lätt att rensa bort och ska göras direkt så ogräsplantorna inte hinner blomma och börja fröa av sig.

Which country site would you like to visit?