Gräsytor - anläggning

Ängsjord

  • Genomsläpplig jordblandning som gynnar etablering av ängsväxter
  • Okalkad och ogödslad
  • Rotogräsfri, lättarbetad och lucker

Ängsjord är en rotogräsfri, mager, sandig jordblandning med god genomsläpplighet för anläggning av ängsytor med frö, plantor eller färdig ängsmatta. Det låga näringsinnehållet gynnar den specifika ängsfloran.

  • Art.nr 0738

    Bulk

  • Art nr 073888

    Storsäck (ca 750 l/säck)

Sammansättning

Sand i olika kvaliteter, torv

Varudeklaration:

Varutyp:                                                     Mineralbaserad anläggningsjord
Siktning:                                                     20 mm
Mullhalt:                                                    3-5 vikt %
Lerhalt:                                                       < 5 %
pH                                                              5-7
Ledningstal:                                               < 2
Volymvikt                                                   ca 1300 kg/m3

Användning och skötsel

När jorden kommer bör den tippas på ren hårdgjord yta så att den inte kan förorenas med växtdelar eller rötter från omgivningen.

Ängsjord anläggs i ett lager om minst 20 cm på underlag fritt från fleråriga ogräs och levande rötter. Dräneringsförhållanden och miljön i övrigt på platsen måste ligga till grund för valet av ängsflora. Ängsjorden kan användas både till fukt-, normal- och torrängar. Till kalkgynnad ängsflora rekommenderas extra kalkinblandning. För bästa resultat får marken inte kompakteras med maskiner.

Läs mer om hur du anlägger och sköter en äng.

Which country site would you like to visit?