Skötselråd för din jord

Viktig information för dig som anlägger.

Leveransinfo

Jorden levereras i lösvikt eller i storsäck. Den vägs ut innan transporten lämnar vår tillverkningsplats. Vid beräkning av åtgång räkna med att jorden sjunker och därför bör planteringsytorna överbyggas med ca 20%. Jorden bör användas så fort som möjligt efter leveransen. Om jorden måste mellanlagras, ska den tippas på en hårdgjord yta och täckas med presenning eller liknande.

Under lagringen kan näringsinnehållet i jorden och förändras. Risken att fröogräs sprids och får fäste i jorden blir större ju längre tid jorden är ”oanvänd” Under torra och blåsiga förhållande kan jordens yta se sandig och torr ut. Denna separering sker dock bara i översta 1-2 mm skiktet, jordens egenskaper förändras inte.

Produkten kan innehålla vindspridda frö från fröogräs. Avlägsna eventuella fröogräs från jorden så fort som möjligt så att de inte hinner bli till besvär och fröa av sig.

Användning

För plantering av perenner och buskar, används 30-40 cm växtjordslager. För trädgropar gäller att man tar hänsyn till omgivande markens egenskaper och trädets storlek.

Tänk på att planteringsytorna bör vara lite högre än omgivande marken då jorden sjunker ofta en aning under de första åren. De allra flesta växterna ska planteras i samma djup som de har vuxit i tidigare. Kom ihåg att vattna väl efter plantering så att växterna får tillräckligt med fukt och att inga större luftfickor blir kvar kring rötterna.

Kompaktera inte jorden i för stor utsträckning då porositeten minskar drastisk vilket påverkat jordens egenskap.

Genom att täcka planteringsytorna med täckbark eller annat täckmaterial minskar man avdunstning från jordens yta och minskar mängden fröogräs som gror på ytorna mellan plantorna.

Skötsel

Den ogödslade jorden skall grundgödslas innan användning. De gödslade varianterna är gödslade med en moderat startgiva och bör underhållsgödslas årligen. Gödslingstidpunkt, mängd och gödselmedel är beroende på bl.a. planteringstidpunkt och växtval.

Which country site would you like to visit?