Skillnad på jord och jord

Hasselfors Gardens jordar är tillverkade och skiljer sig därför en del från naturligt bildade jordar. I de tillverkade jordarna blandas sand och lera och berikas med organiskt material från torv och kompost i proportioner som är lämpliga för det specifika användningsområdet.

Hasselfors Gardens jordar kan delas upp i två kategorier; torvbaserade odlingsjordar och mineralbaserade anläggningsjordar. Den torvbaserade odlingsjorden är luftig och lucker och torven ger jorden viktiga vatten- och näringshållande egenskaper. Anläggningsjordarna behöver vara stadigare, dvs. tyngre och tätare, för att ge stadga till större växter och eftersom mineralpartiklarna inte bryts ner så sjunker och förändras inte jorden så mycket över tid. På så sätt blir anläggningsjorden mer lik den jord som man finner ute i naturen.

Hasselfors Gardens jordar är tillverkade för att skapa växtbäddar som fungerar i många år framåt. Växtjorden är växtbäddens översta skikt. Här finns de flesta av växternas rötter och den största delen av markens mikroliv. Mineraljorden är det lagret som läggs under växtjorden i växtbäddar för träd när ny jord påförs i hela profilen. När mull bryts ner förbrukas syre och om detta sker där syretillgången är begränsad kan det bildas syrefria förhållanden i marken. Syretillgången minskar med markens djup och eftersom mineraljorden ligger djupt ner i profilen ska mullhalten vara låg i det skiktet för att undvika att syrebrist uppstår. Terrassen är det jordmaterial som finns på platsen från början. Om jord påförs är terrassen det som ligger under den påförda jorden.

Which country site would you like to visit?