Rabatter – Annueller

Val av jord

Hasselfors Gardens U-jord är lämplig att använda för plantering av annueller i planteringskärl. Den klarar både uttorkning och att göra sig av med överskottsvatten under regniga perioder. U-jorden är kraftigt gödslad med näring som verkar både på lång och kort sikt. På så sätt uppnås en jämn näringstillförsel som för de flesta sommarblommor räcker hela säsongen. U-jorden innehåller dessutom järn för extra krävande växter.

Hasselfors Gardens Rabattjord är lämplig att använda vid plantering av annueller, mindre perenner och lökar i rabatter. Rabattjorden är en mulljord med sand och flera sorters torv och bark. Rabattjorden är grundgödslad och kalkad vilket ger växterna en god start.

Växtbäddens uppbyggnad

Växtbäddar för annueller kan göras lite enklare än för perenner. Annueller behöver en växtbädd som är ungefär 300 mm djup.

Gödsling

Många annueller är näringskrävande och behöver ett större gödseltillskott än övriga rabattväxter. Underhållsgödsla växtbädd med befintlig jord första gången på våren innan nya sommarblommor planteras. Beräkna 30-40 kg pelleterad hönsgödsel per 100 m2 eller 5-8 kg mineralgödsel per 100 m2 (ProMagna NPK 11-5-18). Gödsla därefter vid behov, från och med mitten av juli till växtsäsongens slut, med flytande växtnäring var 14:e dag. Beräkna 2 – 3 kg fullgödsel, Plant Superex 19-4-20, per 1000 liter bevattningsvatten, vilket motsvarar en näringslösning på 2- 3 promille. Torra gödselmedel verkar långsammare och är svårare att sprida i en uppväxt blomsterbädd men alternativt kan en gödselgiva med 3-4 kg mineralgödsel per 100 m2 (ProMagna NPK 11-5- 18) ges.

Både Rabattjorden och U-jorden är grundgödslade, U-jorden kraftigare än Rabattjorden. Även om näring finns med från start kan underhållsgödsling behövas under senare delen av säsongen. Avgörande är jordvolym i förhållande till den växtmassa som produceras och om vatten tillförs i sådana mängder att bädden lakas ur.

Which country site would you like to visit?